Usage Statistics for boatyardofmiami.com

Summary Period: March 2020
Generated 01-Apr-2020 02:01 EDT

[Daily Statistics] [Hourly Statistics] [URLs] [Entry] [Exit] [Sites] [Referrers] [Search] [Agents] [Countries]

Monthly Statistics for March 2020
Total Hits 1842
Total Files 1261
Total Pages 1145
Total Visits 518
Total KBytes 11417
Total Unique Sites 538
Total Unique URLs 24
Total Unique Referrers 86
Total Unique User Agents 166
. Avg Max
Hits per Hour 2 88
Hits per Day 59 134
Files per Day 40 117
Pages per Day 36 71
Sites per Day 17 38
Visits per Day 16 27
KBytes per Day 368 1188
Hits by Response Code
Code 200 - OK 68.46% 1261
Code 206 - Partial Content 0.65% 12
Code 304 - Not Modified 0.43% 8
Code 403 - Forbidden 0.11% 2
Code 404 - Not Found 30.35% 559

Daily usage for March 2020

Daily Statistics for March 2020
Day Hits Files Pages Visits Sites KBytes
1 78 4.23% 65 5.15% 45 3.93% 13 2.51% 18 3.35% 635 5.56%
2 81 4.40% 39 3.09% 36 3.14% 21 4.05% 25 4.65% 180 1.57%
3 50 2.71% 36 2.85% 39 3.41% 19 3.67% 24 4.46% 171 1.50%
4 45 2.44% 35 2.78% 34 2.97% 11 2.12% 15 2.79% 72 0.63%
5 43 2.33% 26 2.06% 29 2.53% 21 4.05% 24 4.46% 80 0.70%
6 103 5.59% 85 6.74% 71 6.20% 9 1.74% 15 2.79% 1188 10.41%
7 87 4.72% 64 5.08% 48 4.19% 16 3.09% 22 4.09% 932 8.16%
8 67 3.64% 56 4.44% 56 4.89% 17 3.28% 19 3.53% 268 2.35%
9 48 2.61% 32 2.54% 28 2.45% 16 3.09% 16 2.97% 96 0.84%
10 44 2.39% 31 2.46% 30 2.62% 12 2.32% 17 3.16% 423 3.70%
11 90 4.89% 31 2.46% 34 2.97% 24 4.63% 29 5.39% 307 2.69%
12 44 2.39% 28 2.22% 28 2.45% 17 3.28% 23 4.28% 78 0.68%
13 134 7.27% 117 9.28% 68 5.94% 23 4.44% 38 7.06% 1022 8.95%
14 62 3.37% 43 3.41% 44 3.84% 20 3.86% 28 5.20% 462 4.05%
15 24 1.30% 15 1.19% 15 1.31% 14 2.70% 21 3.90% 317 2.77%
16 63 3.42% 48 3.81% 47 4.10% 25 4.83% 29 5.39% 198 1.73%
17 98 5.32% 50 3.97% 49 4.28% 27 5.21% 31 5.76% 305 2.67%
18 25 1.36% 17 1.35% 17 1.48% 11 2.12% 14 2.60% 134 1.17%
19 23 1.25% 13 1.03% 14 1.22% 9 1.74% 13 2.42% 40 0.35%
20 59 3.20% 44 3.49% 39 3.41% 15 2.90% 26 4.83% 368 3.23%
21 46 2.50% 26 2.06% 22 1.92% 18 3.47% 30 5.58% 383 3.35%
22 44 2.39% 29 2.30% 29 2.53% 19 3.67% 29 5.39% 184 1.61%
23 39 2.12% 26 2.06% 26 2.27% 16 3.09% 20 3.72% 425 3.72%
24 64 3.47% 40 3.17% 38 3.32% 18 3.47% 30 5.58% 298 2.61%
25 75 4.07% 56 4.44% 53 4.63% 18 3.47% 26 4.83% 781 6.84%
26 38 2.06% 23 1.82% 21 1.83% 10 1.93% 18 3.35% 173 1.51%
27 55 2.99% 33 2.62% 30 2.62% 22 4.25% 33 6.13% 302 2.65%
28 36 1.95% 21 1.67% 21 1.83% 12 2.32% 19 3.53% 255 2.24%
29 32 1.74% 20 1.59% 20 1.75% 11 2.12% 17 3.16% 156 1.36%
30 74 4.02% 58 4.60% 59 5.15% 19 3.67% 22 4.09% 960 8.41%
31 71 3.85% 54 4.28% 55 4.80% 18 3.47% 21 3.90% 225 1.97%

Hourly usage for March 2020

Hourly Statistics for March 2020
Hour Hits Files Pages KBytes
Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total
0 2 65 3.53% 1 47 3.73% 1 45 3.93% 4 114 1.00%
1 5 161 8.74% 2 89 7.06% 2 90 7.86% 21 650 5.69%
2 1 40 2.17% 0 30 2.38% 0 29 2.53% 2 67 0.58%
3 1 40 2.17% 0 26 2.06% 0 27 2.36% 5 168 1.47%
4 1 53 2.88% 1 37 2.93% 1 35 3.06% 9 274 2.40%
5 2 90 4.89% 2 72 5.71% 2 71 6.20% 19 586 5.13%
6 2 82 4.45% 2 67 5.31% 1 49 4.28% 26 805 7.05%
7 1 49 2.66% 0 30 2.38% 0 29 2.53% 6 192 1.68%
8 1 39 2.12% 0 22 1.74% 0 22 1.92% 2 77 0.67%
9 2 72 3.91% 1 57 4.52% 1 57 4.98% 18 544 4.77%
10 2 62 3.37% 1 41 3.25% 1 39 3.41% 24 749 6.56%
11 1 43 2.33% 0 28 2.22% 0 25 2.18% 2 69 0.60%
12 4 125 6.79% 1 49 3.89% 1 47 4.10% 13 405 3.55%
13 1 54 2.93% 1 31 2.46% 0 29 2.53% 12 367 3.22%
14 1 36 1.95% 0 26 2.06% 0 25 2.18% 5 160 1.40%
15 3 110 5.97% 2 84 6.66% 2 84 7.34% 6 200 1.75%
16 5 167 9.07% 4 142 11.26% 3 94 8.21% 62 1907 16.70%
17 2 62 3.37% 1 42 3.33% 1 43 3.76% 6 193 1.69%
18 3 116 6.30% 2 89 7.06% 2 71 6.20% 26 796 6.97%
19 1 61 3.31% 1 41 3.25% 1 40 3.49% 15 464 4.07%
20 2 74 4.02% 1 56 4.44% 1 59 5.15% 29 911 7.98%
21 1 60 3.26% 1 33 2.62% 1 34 2.97% 13 407 3.56%
22 2 62 3.37% 1 35 2.78% 1 32 2.79% 10 316 2.77%
23 3 119 6.46% 2 87 6.90% 2 69 6.03% 32 998 8.74%

Top 24 of 24 Total URLs
# Hits KBytes URL
1 926 50.27% 473 4.14% /
2 102 5.54% 534 4.68% /webalizer/
3 26 1.41% 2411 21.11% /webalizer/usage_202002.html
4 24 1.30% 1616 14.15% /webalizer/usage_201912.html
5 22 1.19% 2059 18.03% /webalizer/usage_202001.html
6 22 1.19% 2050 17.96% /webalizer/usage_202003.html
7 19 1.03% 4 0.04% /icons/folder.gif
8 18 0.98% 3 0.02% /icons/blank.gif
9 16 0.87% 40 0.35% /webalizer/daily_usage_201912.png
10 13 0.71% 47 0.42% /webalizer/ctry_usage_201912.png
11 13 0.71% 27 0.24% /webalizer/hourly_usage_201912.png
12 11 0.60% 3 0.03% /icons/image2.gif
13 11 0.60% 2 0.02% /icons/text.gif
14 11 0.60% 3 0.02% /icons/unknown.gif
15 11 0.60% 26 0.23% /webalizer/usage.png
16 4 0.22% 14 0.12% /webalizer/ctry_usage_202001.png
17 4 0.22% 13 0.11% /webalizer/ctry_usage_202002.png
18 4 0.22% 14 0.12% /webalizer/ctry_usage_202003.png
19 4 0.22% 16 0.14% /webalizer/daily_usage_202001.png
20 4 0.22% 16 0.14% /webalizer/daily_usage_202002.png
21 4 0.22% 14 0.12% /webalizer/daily_usage_202003.png
22 4 0.22% 9 0.08% /webalizer/hourly_usage_202001.png
23 4 0.22% 9 0.08% /webalizer/hourly_usage_202002.png
24 4 0.22% 9 0.07% /webalizer/hourly_usage_202003.png

Top 10 of 24 Total URLs By KBytes
# Hits KBytes URL
1 26 1.41% 2411 21.11% /webalizer/usage_202002.html
2 22 1.19% 2059 18.03% /webalizer/usage_202001.html
3 22 1.19% 2050 17.96% /webalizer/usage_202003.html
4 24 1.30% 1616 14.15% /webalizer/usage_201912.html
5 102 5.54% 534 4.68% /webalizer/
6 926 50.27% 473 4.14% /
7 13 0.71% 47 0.42% /webalizer/ctry_usage_201912.png
8 16 0.87% 40 0.35% /webalizer/daily_usage_201912.png
9 13 0.71% 27 0.24% /webalizer/hourly_usage_201912.png
10 11 0.60% 26 0.23% /webalizer/usage.png

Top 6 of 6 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 926 50.27% 432 85.38% /
2 102 5.54% 43 8.50% /webalizer/
3 26 1.41% 10 1.98% /webalizer/usage_202002.html
4 22 1.19% 9 1.78% /webalizer/usage_202003.html
5 24 1.30% 7 1.38% /webalizer/usage_201912.html
6 22 1.19% 5 0.99% /webalizer/usage_202001.html

Top 6 of 6 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 926 50.27% 451 90.02% /
2 102 5.54% 14 2.79% /webalizer/
3 26 1.41% 12 2.40% /webalizer/usage_202002.html
4 22 1.19% 11 2.20% /webalizer/usage_202003.html
5 24 1.30% 7 1.40% /webalizer/usage_201912.html
6 22 1.19% 6 1.20% /webalizer/usage_202001.html

Top 30 of 538 Total Sites
# Hits Files KBytes Visits Hostname
1 175 9.50% 162 12.85% 2126 18.62% 11 2.12% 23.237.4.26
2 48 2.61% 0 0.00% 172 1.51% 0 0.00% 185.234.216.198
3 48 2.61% 46 3.65% 763 6.68% 1 0.19% bzq-82-80-249-219.dcenter.bezeqint.net
4 39 2.12% 17 1.35% 98 0.86% 12 2.32% 93.158.161.128
5 34 1.85% 6 0.48% 104 0.91% 1 0.19% 23.98.38.250
6 27 1.47% 27 2.14% 102 0.89% 1 0.19% 5.196.64.109
7 27 1.47% 0 0.00% 97 0.85% 0 0.00% 51.38.48.186
8 24 1.30% 20 1.59% 44 0.39% 2 0.39% 35.185.12.219
9 23 1.25% 21 1.67% 769 6.73% 1 0.19% 207.200.8.182
10 20 1.09% 18 1.43% 461 4.03% 1 0.19% 178.63.13.154
11 20 1.09% 20 1.59% 52 0.45% 0 0.00% bzq-82-80-230-228.cablep.bezeqint.net
12 17 0.92% 14 1.11% 367 3.22% 1 0.19% 109.169.64.234
13 16 0.87% 12 0.95% 30 0.27% 2 0.39% 35.237.89.38
14 16 0.87% 14 1.11% 377 3.30% 1 0.19% static.204.128.46.78.clients.your-server.de
15 15 0.81% 12 0.95% 372 3.25% 1 0.19% spider-15.lipperhey.com
16 14 0.76% 14 1.11% 13 0.11% 13 2.51% boron030.a.ahrefs.com
17 13 0.71% 13 1.03% 12 0.11% 11 2.12% boron111.a.ahrefs.com
18 12 0.65% 10 0.79% 22 0.19% 1 0.19% 104.196.100.99
19 12 0.65% 10 0.79% 22 0.19% 1 0.19% 104.196.194.83
20 12 0.65% 10 0.79% 22 0.19% 1 0.19% 104.196.57.48
21 12 0.65% 10 0.79% 22 0.19% 1 0.19% 135.107.196.104.bc.googleusercontent.com
22 12 0.65% 10 0.79% 22 0.19% 1 0.19% 34.73.112.129
23 12 0.65% 10 0.79% 22 0.19% 1 0.19% 34.73.124.60
24 12 0.65% 10 0.79% 22 0.19% 1 0.19% 34.73.248.186
25 12 0.65% 10 0.79% 22 0.19% 1 0.19% 34.73.255.170
26 12 0.65% 10 0.79% 22 0.19% 1 0.19% 34.74.219.55
27 12 0.65% 10 0.79% 22 0.19% 1 0.19% 34.74.250.148
28 12 0.65% 10 0.79% 22 0.19% 1 0.19% 34.74.57.169
29 12 0.65% 10 0.79% 22 0.19% 1 0.19% 34.74.83.225
30 12 0.65% 10 0.79% 22 0.19% 1 0.19% 35.185.69.78

Top 10 of 538 Total Sites By KBytes
# Hits Files KBytes Visits Hostname
1 175 9.50% 162 12.85% 2126 18.62% 11 2.12% 23.237.4.26
2 23 1.25% 21 1.67% 769 6.73% 1 0.19% 207.200.8.182
3 48 2.61% 46 3.65% 763 6.68% 1 0.19% bzq-82-80-249-219.dcenter.bezeqint.net
4 20 1.09% 18 1.43% 461 4.03% 1 0.19% 178.63.13.154
5 16 0.87% 14 1.11% 377 3.30% 1 0.19% static.204.128.46.78.clients.your-server.de
6 10 0.54% 10 0.79% 376 3.29% 1 0.19% 73.11.153.150
7 15 0.81% 12 0.95% 372 3.25% 1 0.19% spider-15.lipperhey.com
8 17 0.92% 14 1.11% 367 3.22% 1 0.19% 109.169.64.234
9 7 0.38% 7 0.56% 274 2.40% 1 0.19% 138.68.180.18
10 7 0.38% 3 0.24% 219 1.92% 3 0.58% 77.88.5.150

Top 30 of 86 Total Referrers
# Hits Referrer
1 1602 86.97% - (Direct Request)
2 8 0.43% https://sanitarywork.ru/i.php
3 3 0.16% http://prookhotu.ru/oxota-na-melkogo-zverya/oxota-na-barsuka-eksklyuzivnoe-azartnoe-iskusnoe-poleznoe-xobbi.html
4 3 0.16% https://ilovediscovery.ru/page/krutoy-tyuning-40-seriya-ford-mustang-1970
5 3 0.16% https://med-bolnica.ru/peregruzki-na-urokah-ot-chego-bolit-golova-u-shkolnika/
6 3 0.16% https://navigatorlaw.ru/zakon/gk_792/
7 3 0.16% https://tasmed.ru/the_general_data/bakteriemija/index_tplid25_recid1531.html
8 3 0.16% https://zhit-budete.ru/rak/bakterii-pomogajut-obnaruzhit-rak
9 2 0.11% http://prookhotu.ru/oxota-na-kabana
10 2 0.11% http://u.cncn.com/link.php
11 2 0.11% https://ilovediscovery.ru/page/smertonosnye-epidemii-2-seriya-krovavyy-sport
12 2 0.11% https://navigatorlaw.ru/budjetniy-kodeks/
13 2 0.11% https://navigatorlaw.ru/zakon/zoreklame_40/
14 2 0.11% https://zhit-budete.ru/hudeem-vmeste/umenshitsja-li-grud-pri-pohudenii
15 1 0.05% http://bbs.0539.biz/home.php
16 1 0.05% http://chitallino.ru/index.php
17 1 0.05% http://huaxiatoday.com/space-uid-132534.html
18 1 0.05% http://narodnymagazin.ru/forum/index.php
19 1 0.05% http://prookhotu.ru/2011/02
20 1 0.05% http://prookhotu.ru/category/oxota-na-tetereva
21 1 0.05% http://ruxa.lowell.ge/user/aminozib/
22 1 0.05% http://subspace-radio.net/forum/user/1091-azovywe
23 1 0.05% http://tok-ok-dv.ru/index.php
24 1 0.05% http://wearesurvivalmachines.com/profile.php
25 1 0.05% http://www.eiendomsdrift-telemark.no/product/woo-ninja/
26 1 0.05% http://www.tm-sdo.ru/forum/index.php
27 1 0.05% https://ilovediscovery.ru/page/muzhchina-zhenschina-priroda-2-sezon-9-seriya-alyaska-medvezhya-kuhnya
28 1 0.05% https://ilovediscovery.ru/page/na-meste-prestupleniya-4-seriya
29 1 0.05% https://ilovediscovery.ru/page/top-gear-12-sezon-6-seriya
30 1 0.05% https://med-bolnica.ru/kak-uluchshit-zdorove-za-neskolko-dnej-sokoterapiya/

Top 15 of 166 Total User Agents
# Hits User Agent
1 489 26.55% ZoominfoBot (zoominfobot at zoominfo dot com)
2 175 9.50% Mozilla/5.0 (compatible; AlphaBot/3.2; +http://alphaseobot.com/bot.html)
3 113 6.13% Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/6.1; +http://ahrefs.com/robot/)
4 109 5.92% Mozilla/5.0 (compatible; SeznamBot/3.2; +http://napoveda.seznam.cz/en/seznambot-intro/)
5 80 4.34% Mozilla/5.0 (compatible; YandexBot/3.0; +http://yandex.com/bots)
6 62 3.37% Mozilla/5.0 (compatible; SemrushBot/6~bl; +http://www.semrush.com/bot.html)
7 58 3.15% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:73.0) Gecko/20100101 Firefox/73.0
8 51 2.77% Mozilla/5.0 (compatible; MJ12bot/v1.4.8; http://mj12bot.com/)
9 49 2.66% Mozilla/5.0 (X11; Ubuntu; Linux x86_64; rv:62.0) Gecko/20100101 Firefox/62.0
10 47 2.55% Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm)
11 45 2.44% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; rv:35.0) Gecko/20100101 Firefox/35.0
12 34 1.85% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/79.0 Safari/537.36
13 30 1.63% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1)
14 30 1.63% Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/66.0.3359.170 Safari/537.36
15 22 1.19% LightspeedSystemsCrawler Mozilla/5.0 (Windows; U; MSIE 9.0; Windows NT 9.0; en-US)

Usage by Country for March 2020

Top 7 of 7 Total Countries
# Hits Files KBytes Country
1 1482 80.46% 1028 81.52% 9157 80.20% Unresolved/Unknown
2 141 7.65% 100 7.93% 678 5.94% Commercial (com)
3 109 5.92% 46 3.65% 242 2.12% Czech Republic
4 81 4.40% 77 6.11% 936 8.20% Network (net)
5 16 0.87% 14 1.11% 377 3.30% Germany
6 11 0.60% 7 0.56% 23 0.20% British Indian Ocean Territory
7 2 0.11% 1 0.08% 4 0.04% Seychelles


Generated by Webalizer Version 2.20