Usage Statistics for boatyardofmiami.com

Summary Period: April 2020
Generated 01-May-2020 02:01 EDT

[Daily Statistics] [Hourly Statistics] [URLs] [Entry] [Exit] [Sites] [Referrers] [Search] [Agents] [Countries]

Monthly Statistics for April 2020
Total Hits 1877
Total Files 1282
Total Pages 1180
Total Visits 568
Total KBytes 14609
Total Unique Sites 568
Total Unique URLs 28
Total Unique Referrers 38
Total Unique User Agents 116
. Avg Max
Hits per Hour 2 87
Hits per Day 62 144
Files per Day 42 123
Pages per Day 39 85
Sites per Day 18 53
Visits per Day 18 48
KBytes per Day 487 1421
Hits by Response Code
Code 200 - OK 68.30% 1282
Code 206 - Partial Content 0.37% 7
Code 304 - Not Modified 0.32% 6
Code 403 - Forbidden 0.16% 3
Code 404 - Not Found 30.79% 578
Code 501 - Not Implemented 0.05% 1

Daily usage for April 2020

Daily Statistics for April 2020
Day Hits Files Pages Visits Sites KBytes
1 61 3.25% 42 3.28% 43 3.64% 23 4.05% 25 4.40% 203 1.39%
2 60 3.20% 45 3.51% 36 3.05% 23 4.05% 25 4.40% 384 2.63%
3 34 1.81% 25 1.95% 26 2.20% 16 2.82% 16 2.82% 152 1.04%
4 61 3.25% 38 2.96% 43 3.64% 17 2.99% 24 4.23% 126 0.86%
5 28 1.49% 20 1.56% 20 1.69% 11 1.94% 15 2.64% 235 1.61%
6 77 4.10% 48 3.74% 58 4.92% 19 3.35% 24 4.23% 851 5.82%
7 62 3.30% 47 3.67% 45 3.81% 18 3.17% 23 4.05% 467 3.20%
8 27 1.44% 12 0.94% 13 1.10% 10 1.76% 18 3.17% 151 1.04%
9 68 3.62% 32 2.50% 35 2.97% 23 4.05% 29 5.11% 244 1.67%
10 37 1.97% 22 1.72% 26 2.20% 11 1.94% 14 2.46% 77 0.53%
11 36 1.92% 25 1.95% 20 1.69% 10 1.76% 16 2.82% 241 1.65%
12 58 3.09% 34 2.65% 44 3.73% 19 3.35% 22 3.87% 680 4.65%
13 38 2.02% 25 1.95% 25 2.12% 23 4.05% 30 5.28% 249 1.70%
14 49 2.61% 40 3.12% 38 3.22% 27 4.75% 32 5.63% 983 6.73%
15 55 2.93% 32 2.50% 33 2.80% 14 2.46% 22 3.87% 222 1.52%
16 43 2.29% 25 1.95% 22 1.86% 20 3.52% 33 5.81% 554 3.79%
17 126 6.71% 100 7.80% 63 5.34% 16 2.82% 27 4.75% 1018 6.97%
18 122 6.50% 94 7.33% 64 5.42% 14 2.46% 25 4.40% 949 6.50%
19 64 3.41% 36 2.81% 34 2.88% 15 2.64% 28 4.93% 340 2.32%
20 48 2.56% 29 2.26% 26 2.20% 14 2.46% 26 4.58% 100 0.68%
21 56 2.98% 37 2.89% 35 2.97% 15 2.64% 26 4.58% 303 2.08%
22 70 3.73% 57 4.45% 57 4.83% 19 3.35% 21 3.70% 293 2.01%
23 33 1.76% 23 1.79% 23 1.95% 10 1.76% 16 2.82% 591 4.04%
24 58 3.09% 38 2.96% 39 3.31% 23 4.05% 29 5.11% 295 2.02%
25 64 3.41% 34 2.65% 34 2.88% 21 3.70% 25 4.40% 427 2.92%
26 55 2.93% 40 3.12% 37 3.14% 18 3.17% 27 4.75% 569 3.90%
27 61 3.25% 32 2.50% 34 2.88% 21 3.70% 29 5.11% 342 2.34%
28 144 7.67% 123 9.59% 85 7.20% 22 3.87% 26 4.58% 1421 9.73%
29 71 3.78% 51 3.98% 51 4.32% 28 4.93% 38 6.69% 779 5.33%
30 111 5.91% 76 5.93% 71 6.02% 48 8.45% 53 9.33% 1363 9.33%

Hourly usage for April 2020

Hourly Statistics for April 2020
Hour Hits Files Pages KBytes
Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total
0 2 67 3.57% 1 38 2.96% 1 47 3.98% 23 677 4.63%
1 2 65 3.46% 1 41 3.20% 1 43 3.64% 23 693 4.74%
2 2 70 3.73% 1 39 3.04% 1 41 3.47% 17 510 3.49%
3 0 24 1.28% 0 19 1.48% 0 19 1.61% 14 419 2.87%
4 1 53 2.82% 1 35 2.73% 1 35 2.97% 13 395 2.70%
5 2 68 3.62% 1 45 3.51% 1 47 3.98% 11 319 2.18%
6 1 50 2.66% 1 32 2.50% 1 30 2.54% 9 284 1.94%
7 2 67 3.57% 1 49 3.82% 1 47 3.98% 7 209 1.43%
8 1 56 2.98% 1 32 2.50% 1 32 2.71% 10 300 2.06%
9 3 101 5.38% 2 72 5.62% 2 74 6.27% 19 571 3.91%
10 2 60 3.20% 1 39 3.04% 1 37 3.14% 17 506 3.46%
11 4 136 7.25% 3 111 8.66% 2 75 6.36% 54 1614 11.05%
12 4 120 6.39% 3 94 7.33% 2 67 5.68% 31 919 6.29%
13 1 57 3.04% 1 43 3.35% 1 43 3.64% 6 187 1.28%
14 2 68 3.62% 1 48 3.74% 1 46 3.90% 34 1014 6.94%
15 4 141 7.51% 3 118 9.20% 3 96 8.14% 44 1323 9.06%
16 4 135 7.19% 2 87 6.79% 2 60 5.08% 35 1038 7.11%
17 2 86 4.58% 1 58 4.52% 2 60 5.08% 15 456 3.12%
18 3 94 5.01% 1 58 4.52% 2 68 5.76% 24 727 4.98%
19 2 70 3.73% 1 51 3.98% 1 52 4.41% 19 582 3.98%
20 3 112 5.97% 2 64 4.99% 2 60 5.08% 17 522 3.57%
21 2 62 3.30% 1 35 2.73% 1 34 2.88% 7 225 1.54%
22 1 55 2.93% 1 39 3.04% 1 33 2.80% 13 383 2.62%
23 2 60 3.20% 1 35 2.73% 1 34 2.88% 25 737 5.05%

Top 28 of 28 Total URLs
# Hits KBytes URL
1 888 47.31% 469 3.21% /
2 116 6.18% 671 4.60% /webalizer/
3 26 1.39% 2411 16.50% /webalizer/usage_202002.html
4 25 1.33% 2378 16.28% /webalizer/usage_202004.html
5 24 1.28% 2542 17.40% /webalizer/usage_202003.html
6 22 1.17% 2059 14.09% /webalizer/usage_202001.html
7 21 1.12% 1616 11.06% /webalizer/usage_201912.html
8 13 0.69% 2 0.01% /icons/blank.gif
9 12 0.64% 3 0.02% /icons/folder.gif
10 12 0.64% 23 0.16% /webalizer/daily_usage_201912.png
11 10 0.53% 34 0.23% /webalizer/daily_usage_202004.png
12 10 0.53% 21 0.14% /webalizer/hourly_usage_202004.png
13 10 0.53% 25 0.17% /webalizer/usage.png
14 9 0.48% 28 0.19% /webalizer/ctry_usage_202004.png
15 8 0.43% 2 0.01% /icons/text.gif
16 8 0.43% 2 0.01% /icons/unknown.gif
17 8 0.43% 17 0.12% /webalizer/hourly_usage_202003.png
18 7 0.37% 2 0.01% /icons/image2.gif
19 7 0.37% 24 0.16% /webalizer/ctry_usage_202001.png
20 7 0.37% 22 0.15% /webalizer/ctry_usage_202002.png
21 7 0.37% 29 0.20% /webalizer/ctry_usage_202003.png
22 7 0.37% 28 0.19% /webalizer/daily_usage_202001.png
23 7 0.37% 28 0.19% /webalizer/daily_usage_202002.png
24 7 0.37% 28 0.19% /webalizer/daily_usage_202003.png
25 7 0.37% 14 0.10% /webalizer/hourly_usage_201912.png
26 6 0.32% 22 0.15% /webalizer/ctry_usage_201912.png
27 6 0.32% 13 0.09% /webalizer/hourly_usage_202001.png
28 5 0.27% 11 0.08% /webalizer/hourly_usage_202002.png

Top 10 of 28 Total URLs By KBytes
# Hits KBytes URL
1 24 1.28% 2542 17.40% /webalizer/usage_202003.html
2 26 1.39% 2411 16.50% /webalizer/usage_202002.html
3 25 1.33% 2378 16.28% /webalizer/usage_202004.html
4 22 1.17% 2059 14.09% /webalizer/usage_202001.html
5 21 1.12% 1616 11.06% /webalizer/usage_201912.html
6 116 6.18% 671 4.60% /webalizer/
7 888 47.31% 469 3.21% /
8 10 0.53% 34 0.23% /webalizer/daily_usage_202004.png
9 7 0.37% 29 0.20% /webalizer/ctry_usage_202003.png
10 9 0.48% 28 0.19% /webalizer/ctry_usage_202004.png

Top 7 of 7 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 888 47.31% 425 76.85% /
2 116 6.18% 55 9.95% /webalizer/
3 26 1.39% 18 3.25% /webalizer/usage_202002.html
4 25 1.33% 16 2.89% /webalizer/usage_202004.html
5 24 1.28% 14 2.53% /webalizer/usage_202003.html
6 22 1.17% 13 2.35% /webalizer/usage_202001.html
7 21 1.12% 12 2.17% /webalizer/usage_201912.html

Top 7 of 7 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 888 47.31% 452 82.78% /
2 116 6.18% 22 4.03% /webalizer/
3 26 1.39% 17 3.11% /webalizer/usage_202002.html
4 25 1.33% 17 3.11% /webalizer/usage_202004.html
5 24 1.28% 14 2.56% /webalizer/usage_202003.html
6 22 1.17% 13 2.38% /webalizer/usage_202001.html
7 21 1.12% 11 2.01% /webalizer/usage_201912.html

Top 30 of 568 Total Sites
# Hits Files KBytes Visits Hostname
1 235 12.52% 215 16.77% 2569 17.59% 10 1.76% 23.237.4.26
2 50 2.66% 19 1.48% 514 3.52% 14 2.46% 77.88.5.150
3 40 2.13% 32 2.50% 367 2.51% 10 1.76% 216.244.66.230
4 40 2.13% 32 2.50% 78 0.54% 4 0.70% 35.196.38.103
5 27 1.44% 27 2.11% 120 0.82% 1 0.18% 5.196.64.109
6 24 1.28% 20 1.56% 47 0.32% 2 0.35% 104.196.44.118
7 24 1.28% 20 1.56% 46 0.31% 2 0.35% 35.243.151.77
8 21 1.12% 3 0.23% 66 0.45% 1 0.18% 162.246.22.20
9 21 1.12% 3 0.23% 66 0.45% 1 0.18% 209.159.151.225
10 21 1.12% 3 0.23% 66 0.45% 1 0.18% 51.83.200.163
11 18 0.96% 15 1.17% 472 3.23% 1 0.18% 109.169.64.234
12 18 0.96% 0 0.00% 65 0.44% 2 0.35% 188.143.169.29
13 17 0.91% 15 1.17% 496 3.40% 1 0.18% static.204.128.46.78.clients.your-server.de
14 16 0.85% 14 1.09% 559 3.83% 1 0.18% 144.76.3.131
15 16 0.85% 12 0.94% 32 0.22% 2 0.35% 35.229.91.121
16 16 0.85% 12 0.94% 32 0.22% 2 0.35% 35.231.153.251
17 15 0.80% 12 0.94% 381 2.61% 1 0.18% 144.217.73.217
18 15 0.80% 13 1.01% 15 0.10% 12 2.11% 17.58.101.13
19 15 0.80% 15 1.17% 8 0.06% 8 1.41% hn.kd.ny.adsl
20 14 0.75% 13 1.01% 199 1.36% 1 0.18% 72.229.76.33
21 12 0.64% 10 0.78% 23 0.16% 1 0.18% 104.196.221.210
22 12 0.64% 10 0.78% 23 0.16% 1 0.18% 104.196.25.2
23 12 0.64% 10 0.78% 18 0.13% 1 0.18% 136.28.50.23
24 12 0.64% 10 0.78% 22 0.15% 1 0.18% 34.73.44.82
25 12 0.64% 10 0.78% 23 0.16% 1 0.18% 34.73.49.66
26 12 0.64% 10 0.78% 23 0.16% 1 0.18% 34.73.63.117
27 12 0.64% 10 0.78% 23 0.16% 1 0.18% 34.73.82.84
28 12 0.64% 10 0.78% 23 0.16% 1 0.18% 34.74.147.93
29 12 0.64% 10 0.78% 23 0.16% 1 0.18% 34.74.156.171
30 12 0.64% 10 0.78% 23 0.16% 1 0.18% 35.185.106.247

Top 10 of 568 Total Sites By KBytes
# Hits Files KBytes Visits Hostname
1 235 12.52% 215 16.77% 2569 17.59% 10 1.76% 23.237.4.26
2 16 0.85% 14 1.09% 559 3.83% 1 0.18% 144.76.3.131
3 50 2.66% 19 1.48% 514 3.52% 14 2.46% 77.88.5.150
4 17 0.91% 15 1.17% 496 3.40% 1 0.18% static.204.128.46.78.clients.your-server.de
5 18 0.96% 15 1.17% 472 3.23% 1 0.18% 109.169.64.234
6 15 0.80% 12 0.94% 381 2.61% 1 0.18% 144.217.73.217
7 40 2.13% 32 2.50% 367 2.51% 10 1.76% 216.244.66.230
8 5 0.27% 3 0.23% 291 1.99% 3 0.53% 46.229.168.151
9 5 0.27% 2 0.16% 210 1.44% 2 0.35% 46.229.168.153
10 6 0.32% 5 0.39% 204 1.40% 5 0.88% 46.229.168.136

Top 30 of 38 Total Referrers
# Hits Referrer
1 1740 92.70% - (Direct Request)
2 4 0.21% https://ilovediscovery.ru/page/smertonosnye-epidemii-2-seriya-krovavyy-sport
3 4 0.21% https://moypodrostok.ru/psishologiya-podrostka/vospitanie-trudnish-podrostkov-chto-nuzno-ponyat
4 4 0.21% https://sanitarywork.ru/i.php
5 3 0.16% http://prookhotu.ru/oxota-na-kabana
6 3 0.16% https://ilovediscovery.ru/page/krutoy-tyuning-40-seriya-ford-mustang-1970
7 3 0.16% https://med-bolnica.ru/peregruzki-na-urokah-ot-chego-bolit-golova-u-shkolnika/
8 3 0.16% https://navigatorlaw.ru/budjetniy-kodeks/
9 2 0.11% http://chitallino.ru/index.php
10 2 0.11% http://cp.websavershosting.com:8080/psoft/servlet/psoft.hsphere.CP/brettkoven/1125956_0/psoft.hsphere.CP
11 2 0.11% http://prookhotu.ru/oxota-na-melkogo-zverya/oxota-na-barsuka-eksklyuzivnoe-azartnoe-iskusnoe-poleznoe-xobbi.html
12 2 0.11% http://stcebu.com/index.php
13 2 0.11% http://u.cncn.com/link.php
14 2 0.11% http://www.tm-sdo.ru/forum/index.php
15 2 0.11% https://navigatorlaw.ru/zakon/zoreklame_40/
16 2 0.11% https://tasmed.ru/diseases/diseases_endokrinnoj_systems/index_tplid25_recid660.html
17 2 0.11% https://tasmed.ru/the_general_data/bakteriemija/index_tplid25_recid1531.html
18 2 0.11% https://www.cumir.ru/vyacheslav-tsarev
19 2 0.11% https://www.facebook.com/
20 2 0.11% https://zhit-budete.ru/hudeem-vmeste/umenshitsja-li-grud-pri-pohudenii
21 1 0.05% http://wearesurvivalmachines.com/profile.php
22 1 0.05% http://weblibrary.win
23 1 0.05% http://www.certifywebsite.win
24 1 0.05% http://www.web-analytics.date
25 1 0.05% http://zonefiles.bid
26 1 0.05% https://ilovediscovery.ru/page/muzhchina-zhenschina-priroda-2-sezon-9-seriya-alyaska-medvezhya-kuhnya
27 1 0.05% https://navigatorlaw.ru/zakon/gk_792/
28 1 0.05% https://www.cumir.ru/anna-shilova
29 1 0.05% https://www.virus-schutzmasken.de
30 1 0.05% https://zhit-budete.ru/rak/bakterii-pomogajut-obnaruzhit-rak

Top 15 of 116 Total User Agents
# Hits User Agent
1 486 25.89% ZoominfoBot (zoominfobot at zoominfo dot com)
2 235 12.52% Mozilla/5.0 (compatible; AlphaBot/3.2; +http://alphaseobot.com/bot.html)
3 161 8.58% Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/6.1; +http://ahrefs.com/robot/)
4 106 5.65% Mozilla/5.0 (compatible; SemrushBot/6~bl; +http://www.semrush.com/bot.html)
5 70 3.73% Mozilla/5.0 (compatible; SeznamBot/3.2; +http://napoveda.seznam.cz/en/seznambot-intro/)
6 70 3.73% Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm)
7 67 3.57% Mozilla/5.0 (compatible; YandexBot/3.0; +http://yandex.com/bots)
8 57 3.04% Mozilla/5.0 (compatible; MJ12bot/v1.4.8; http://mj12bot.com/)
9 48 2.56% Mozilla/5.0 (X11; Ubuntu; Linux x86_64; rv:62.0) Gecko/20100101 Firefox/62.0
10 42 2.24% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/78.0.3904.108 Safari/537.36
11 40 2.13% Mozilla/5.0 (compatible; DotBot/1.1; http://www.opensiteexplorer.org/dotbot, help@moz.com)
12 39 2.08% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; rv:35.0) Gecko/20100101 Firefox/35.0
13 26 1.39% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_10_1) AppleWebKit/600.2.5 (KHTML, like Gecko) Version/8.0.2 Safari/600.2.5 (Applebo
14 24 1.28% Go-http-client/1.1
15 21 1.12% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/78.0.3904.97 Safari/537.36

Usage by Country for April 2020

Top 7 of 7 Total Countries
# Hits Files KBytes Country
1 1671 89.03% 1173 91.50% 13741 94.06% Unresolved/Unknown
2 111 5.91% 68 5.30% 193 1.32% Commercial (com)
3 70 3.73% 31 2.42% 152 1.04% Czech Republic
4 19 1.01% 16 1.25% 505 3.46% Germany
5 3 0.16% 0 0.00% 11 0.07% European Union
6 2 0.11% 1 0.08% 4 0.03% Seychelles
7 1 0.05% 0 0.00% 4 0.02% Network (net)


Generated by Webalizer Version 2.20