Usage Statistics for boatyardofmiami.com

Summary Period: May 2020
Generated 01-Jun-2020 02:01 EDT

[Daily Statistics] [Hourly Statistics] [URLs] [Entry] [Exit] [Sites] [Referrers] [Search] [Agents] [Countries]

Monthly Statistics for May 2020
Total Hits 5794
Total Files 1914
Total Pages 4899
Total Visits 855
Total KBytes 39921
Total Unique Sites 711
Total Unique URLs 98
Total Unique Referrers 137
Total Unique User Agents 156
. Avg Max
Hits per Hour 7 146
Hits per Day 186 1518
Files per Day 61 287
Pages per Day 158 1482
Sites per Day 22 62
Visits per Day 27 65
KBytes per Day 1288 5647
Hits by Response Code
Code 200 - OK 33.03% 1914
Code 206 - Partial Content 0.16% 9
Code 304 - Not Modified 0.09% 5
Code 403 - Forbidden 0.19% 11
Code 404 - Not Found 66.53% 3855

Daily usage for May 2020

Daily Statistics for May 2020
Day Hits Files Pages Visits Sites KBytes
1 58 1.00% 44 2.30% 44 0.90% 24 2.81% 28 3.94% 195 0.49%
2 55 0.95% 38 1.99% 38 0.78% 25 2.92% 34 4.78% 192 0.48%
3 51 0.88% 37 1.93% 37 0.76% 18 2.11% 26 3.66% 189 0.47%
4 117 2.02% 55 2.87% 54 1.10% 29 3.39% 41 5.77% 572 1.43%
5 83 1.43% 64 3.34% 60 1.22% 26 3.04% 30 4.22% 1286 3.22%
6 65 1.12% 48 2.51% 49 1.00% 21 2.46% 26 3.66% 1374 3.44%
7 70 1.21% 27 1.41% 54 1.10% 15 1.75% 20 2.81% 460 1.15%
8 60 1.04% 45 2.35% 43 0.88% 21 2.46% 29 4.08% 234 0.59%
9 73 1.26% 40 2.09% 49 1.00% 33 3.86% 42 5.91% 251 0.63%
10 57 0.98% 39 2.04% 38 0.78% 19 2.22% 25 3.52% 306 0.77%
11 123 2.12% 91 4.75% 82 1.67% 26 3.04% 32 4.50% 1646 4.12%
12 75 1.29% 50 2.61% 52 1.06% 26 3.04% 37 5.20% 449 1.12%
13 56 0.97% 41 2.14% 40 0.82% 17 1.99% 20 2.81% 509 1.27%
14 492 8.49% 36 1.88% 470 9.59% 23 2.69% 28 3.94% 2060 5.16%
15 882 15.22% 27 1.41% 866 17.68% 19 2.22% 18 2.53% 3276 8.21%
16 1518 26.20% 34 1.78% 1482 30.25% 12 1.40% 16 2.25% 5647 14.15%
17 439 7.58% 64 3.34% 384 7.84% 25 2.92% 36 5.06% 1958 4.90%
18 56 0.97% 38 1.99% 37 0.76% 19 2.22% 25 3.52% 493 1.23%
19 78 1.35% 51 2.66% 55 1.12% 25 2.92% 30 4.22% 535 1.34%
20 47 0.81% 28 1.46% 32 0.65% 20 2.34% 26 3.66% 394 0.99%
21 79 1.36% 58 3.03% 61 1.25% 17 1.99% 24 3.38% 1604 4.02%
22 95 1.64% 51 2.66% 52 1.06% 31 3.63% 62 8.72% 712 1.78%
23 62 1.07% 39 2.04% 43 0.88% 17 1.99% 22 3.09% 865 2.17%
24 83 1.43% 65 3.40% 68 1.39% 45 5.26% 46 6.47% 3629 9.09%
25 64 1.10% 51 2.66% 52 1.06% 36 4.21% 38 5.34% 1865 4.67%
26 89 1.54% 66 3.45% 73 1.49% 39 4.56% 40 5.63% 1367 3.42%
27 180 3.11% 148 7.73% 123 2.51% 43 5.03% 43 6.05% 3120 7.81%
28 324 5.59% 287 14.99% 148 3.02% 65 7.60% 62 8.72% 2390 5.99%
29 71 1.23% 60 3.13% 60 1.22% 39 4.56% 41 5.77% 589 1.47%
30 140 2.42% 65 3.40% 122 2.49% 50 5.85% 47 6.61% 788 1.97%
31 152 2.62% 127 6.64% 131 2.67% 32 3.74% 35 4.92% 967 2.42%

Hourly usage for May 2020

Hourly Statistics for May 2020
Hour Hits Files Pages KBytes
Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total
0 6 207 3.57% 1 60 3.13% 5 183 3.74% 54 1686 4.22%
1 5 178 3.07% 1 35 1.83% 5 168 3.43% 50 1536 3.85%
2 5 175 3.02% 1 40 2.09% 5 164 3.35% 36 1111 2.78%
3 7 231 3.99% 1 42 2.19% 6 210 4.29% 42 1306 3.27%
4 6 210 3.62% 0 29 1.52% 6 196 4.00% 61 1884 4.72%
5 5 183 3.16% 1 46 2.40% 5 160 3.27% 46 1412 3.54%
6 4 140 2.42% 1 37 1.93% 3 95 1.94% 49 1510 3.78%
7 5 173 2.99% 2 87 4.55% 4 136 2.78% 54 1665 4.17%
8 10 329 5.68% 6 189 9.87% 3 118 2.41% 67 2079 5.21%
9 5 164 2.83% 1 60 3.13% 4 128 2.61% 51 1590 3.98%
10 8 260 4.49% 3 111 5.80% 6 203 4.14% 65 2023 5.07%
11 8 278 4.80% 1 51 2.66% 7 242 4.94% 64 1980 4.96%
12 7 233 4.02% 3 97 5.07% 6 191 3.90% 62 1907 4.78%
13 7 219 3.78% 3 103 5.38% 5 183 3.74% 40 1237 3.10%
14 8 256 4.42% 3 103 5.38% 7 224 4.57% 57 1768 4.43%
15 10 335 5.78% 4 153 7.99% 8 274 5.59% 131 4063 10.18%
16 11 359 6.20% 4 130 6.79% 10 319 6.51% 57 1774 4.44%
17 9 309 5.33% 3 103 5.38% 9 284 5.80% 50 1536 3.85%
18 9 284 4.90% 2 75 3.92% 8 261 5.33% 38 1174 2.94%
19 9 290 5.01% 2 74 3.87% 8 261 5.33% 46 1426 3.57%
20 9 291 5.02% 2 90 4.70% 8 264 5.39% 33 1009 2.53%
21 8 254 4.38% 2 80 4.18% 7 235 4.80% 30 937 2.35%
22 7 232 4.00% 1 57 2.98% 7 218 4.45% 49 1515 3.79%
23 6 204 3.52% 2 62 3.24% 5 182 3.72% 58 1794 4.49%

Top 30 of 98 Total URLs
# Hits KBytes URL
1 1209 20.87% 630 1.58% /
2 216 3.73% 1373 3.44% /webalizer/
3 95 1.64% 9846 24.66% /webalizer/usage_202005.html
4 27 0.47% 2527 6.33% /webalizer/usage_202001.html
5 27 0.47% 2910 7.29% /webalizer/usage_202004.html
6 26 0.45% 1939 4.86% /webalizer/usage_201912.html
7 26 0.45% 2753 6.90% /webalizer/usage_202003.html
8 25 0.43% 1337 3.35% /icons/
9 25 0.43% 2318 5.81% /webalizer/usage_202002.html
10 15 0.26% 118 0.30% /icons/small/
11 12 0.21% 2 0.00% /icons/blank.gif
12 12 0.21% 3 0.01% /icons/folder.gif
13 7 0.12% 13 0.03% /webalizer/daily_usage_201912.png
14 6 0.10% 20 0.05% /webalizer/ctry_usage_202001.png
15 6 0.10% 19 0.05% /webalizer/ctry_usage_202002.png
16 6 0.10% 24 0.06% /webalizer/daily_usage_202003.png
17 6 0.10% 13 0.03% /webalizer/hourly_usage_202003.png
18 6 0.10% 15 0.04% /webalizer/usage.png
19 5 0.09% 14 0.04% /webalizer/ctry_usage_202005.png
20 5 0.09% 20 0.05% /webalizer/daily_usage_202001.png
21 5 0.09% 17 0.04% /webalizer/daily_usage_202005.png
22 4 0.07% 15 0.04% /webalizer/ctry_usage_201912.png
23 4 0.07% 16 0.04% /webalizer/ctry_usage_202003.png
24 4 0.07% 13 0.03% /webalizer/ctry_usage_202004.png
25 4 0.07% 16 0.04% /webalizer/daily_usage_202004.png
26 4 0.07% 9 0.02% /webalizer/hourly_usage_202001.png
27 4 0.07% 9 0.02% /webalizer/hourly_usage_202002.png
28 4 0.07% 9 0.02% /webalizer/hourly_usage_202004.png
29 4 0.07% 9 0.02% /webalizer/hourly_usage_202005.png
30 3 0.05% 1 0.00% /icons/image2.gif

Top 10 of 98 Total URLs By KBytes
# Hits KBytes URL
1 95 1.64% 9846 24.66% /webalizer/usage_202005.html
2 27 0.47% 2910 7.29% /webalizer/usage_202004.html
3 26 0.45% 2753 6.90% /webalizer/usage_202003.html
4 27 0.47% 2527 6.33% /webalizer/usage_202001.html
5 25 0.43% 2318 5.81% /webalizer/usage_202002.html
6 26 0.45% 1939 4.86% /webalizer/usage_201912.html
7 216 3.73% 1373 3.44% /webalizer/
8 25 0.43% 1337 3.35% /icons/
9 1209 20.87% 630 1.58% /
10 15 0.26% 118 0.30% /icons/small/

Top 10 of 10 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 1209 20.87% 557 67.11% /
2 216 3.73% 111 13.37% /webalizer/
3 95 1.64% 73 8.80% /webalizer/usage_202005.html
4 27 0.47% 19 2.29% /webalizer/usage_202004.html
5 25 0.43% 17 2.05% /webalizer/usage_202002.html
6 27 0.47% 14 1.69% /webalizer/usage_202001.html
7 26 0.45% 13 1.57% /webalizer/usage_202003.html
8 26 0.45% 11 1.33% /webalizer/usage_201912.html
9 25 0.43% 9 1.08% /icons/
10 15 0.26% 6 0.72% /icons/small/

Top 10 of 10 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 1209 20.87% 584 71.48% /
2 95 1.64% 76 9.30% /webalizer/usage_202005.html
3 216 3.73% 63 7.71% /webalizer/
4 27 0.47% 18 2.20% /webalizer/usage_202004.html
5 25 0.43% 16 1.96% /webalizer/usage_202002.html
6 26 0.45% 15 1.84% /webalizer/usage_201912.html
7 27 0.47% 15 1.84% /webalizer/usage_202001.html
8 26 0.45% 14 1.71% /webalizer/usage_202003.html
9 25 0.43% 8 0.98% /icons/
10 15 0.26% 8 0.98% /icons/small/

Top 30 of 711 Total Sites
# Hits Files KBytes Visits Hostname
1 3048 52.61% 16 0.84% 10972 27.48% 9 1.05% 78.137.9.186
2 289 4.99% 265 13.85% 2815 7.05% 11 1.29% 23.237.4.26
3 67 1.16% 53 2.77% 138 0.35% 6 0.70% 35.196.38.103
4 60 1.04% 5 0.26% 200 0.50% 4 0.47% 188.213.49.211
5 58 1.00% 58 3.03% 33 0.08% 2 0.23% 37.209.169.221
6 39 0.67% 26 1.36% 1310 3.28% 22 2.57% 216.244.66.230
7 37 0.64% 37 1.93% 21 0.05% 13 1.52% hn.kd.ny.adsl
8 36 0.62% 1 0.05% 126 0.32% 1 0.12% 118.27.11.138
9 36 0.62% 30 1.57% 72 0.18% 3 0.35% 35.229.91.121
10 33 0.57% 9 0.47% 103 0.26% 8 0.94% 77.88.5.150
11 31 0.54% 2 0.10% 105 0.26% 2 0.23% 104.41.138.211
12 27 0.47% 24 1.25% 1195 2.99% 1 0.12% 34.229.69.75
13 24 0.41% 0 0.00% 86 0.22% 0 0.00% 139.99.218.54
14 24 0.41% 0 0.00% 86 0.22% 0 0.00% 157.245.47.0
15 24 0.41% 20 1.04% 49 0.12% 2 0.23% 35.227.125.51
16 24 0.41% 15 0.78% 58 0.15% 3 0.35% 46.4.104.16
17 21 0.36% 17 0.89% 594 1.49% 1 0.12% 54.174.54.230
18 19 0.33% 16 0.84% 587 1.47% 1 0.12% 109.169.64.234
19 19 0.33% 18 0.94% 122 0.31% 1 0.12% 54.174.55.129
20 16 0.28% 12 0.63% 33 0.08% 2 0.23% 34.74.39.70
21 16 0.28% 12 0.63% 33 0.08% 2 0.23% 34.75.161.78
22 16 0.28% 12 0.63% 33 0.08% 2 0.23% 35.243.185.41
23 16 0.28% 14 0.73% 559 1.40% 1 0.12% 79.211.70.84
24 15 0.26% 12 0.63% 381 0.95% 1 0.12% 158.69.116.77
25 15 0.26% 13 0.68% 261 0.65% 2 0.23% 198.27.70.196
26 15 0.26% 2 0.10% 48 0.12% 1 0.12% vps02.snthostings.com
27 13 0.22% 13 0.68% 226 0.57% 7 0.82% 185.134.23.196
28 12 0.21% 10 0.52% 24 0.06% 1 0.12% 104.196.35.152
29 12 0.21% 2 0.10% 37 0.09% 2 0.23% 130.61.249.6
30 12 0.21% 12 0.63% 214 0.54% 10 1.17% 185.134.23.198

Top 10 of 711 Total Sites By KBytes
# Hits Files KBytes Visits Hostname
1 3048 52.61% 16 0.84% 10972 27.48% 9 1.05% 78.137.9.186
2 289 4.99% 265 13.85% 2815 7.05% 11 1.29% 23.237.4.26
3 39 0.67% 26 1.36% 1310 3.28% 22 2.57% 216.244.66.230
4 27 0.47% 24 1.25% 1195 2.99% 1 0.12% 34.229.69.75
5 12 0.21% 12 0.63% 1054 2.64% 4 0.47% 185.78.36.134
6 11 0.19% 11 0.57% 642 1.61% 10 1.17% 45.64.134.198
7 8 0.14% 8 0.42% 640 1.60% 8 0.94% 3.0.163.208
8 21 0.36% 17 0.89% 594 1.49% 1 0.12% 54.174.54.230
9 19 0.33% 16 0.84% 587 1.47% 1 0.12% 109.169.64.234
10 16 0.28% 14 0.73% 559 1.40% 1 0.12% 79.211.70.84

Top 30 of 137 Total Referrers
# Hits Referrer
1 3036 52.40% https://www.maquestionmedicale.fr/
2 2281 39.37% - (Direct Request)
3 87 1.50% http://rt.videochat.guru/
4 55 0.95% http://www.google.ru/search
5 36 0.62% https://www.google.com/
6 6 0.10% http://videochat.guru/
7 6 0.10% https://sanitarywork.ru/i.php
8 4 0.07% http://pl.videochat.guru/
9 3 0.05% http://prookhotu.ru/oxota-na-melkogo-zverya/oxota-na-barsuka-eksklyuzivnoe-azartnoe-iskusnoe-poleznoe-xobbi.html
10 3 0.05% https://ilovediscovery.ru/page/krutoy-tyuning-40-seriya-ford-mustang-1970
11 3 0.05% https://med-bolnica.ru/peregruzki-na-urokah-ot-chego-bolit-golova-u-shkolnika/
12 3 0.05% https://moypodrostok.ru/psishologiya-podrostka/vospitanie-trudnish-podrostkov-chto-nuzno-ponyat
13 3 0.05% https://navigatorlaw.ru/budjetniy-kodeks/
14 3 0.05% https://navigatorlaw.ru/zakon/zoreklame_40/
15 3 0.05% https://tasmed.ru/diseases/diseases_endokrinnoj_systems/index_tplid25_recid660.html
16 3 0.05% https://tasmed.ru/the_general_data/bakteriemija/index_tplid25_recid1531.html
17 3 0.05% https://www.cumir.ru/anna-shilova
18 3 0.05% https://zhit-budete.ru/hudeem-vmeste/umenshitsja-li-grud-pri-pohudenii
19 2 0.03% http://apteka.info/super-p-forse
20 2 0.03% http://bg.videochat.guru/
21 2 0.03% http://chitallino.ru/index.php
22 2 0.03% http://dk.videochat.guru/
23 2 0.03% http://fr.videochat.guru/
24 2 0.03% http://hu.videochat.guru/
25 2 0.03% http://in.videochat.guru/
26 2 0.03% http://lt.videochat.guru/
27 2 0.03% http://lv.videochat.guru/
28 2 0.03% http://sk.videochat.guru/
29 2 0.03% http://soulmysticmusic.com
30 2 0.03% http://stcebu.com/index.php

Top 20 of 25 Total Search Strings
# Hits Search String
1 31 56.36% http://rt.videochat.guru/
2 1 1.82% http://degaopticalold.4u.kz/ru/go.phpgo=https://videochat.guru
3 1 1.82% http://internetsupervision.com/scripts/urlcheck/check.aspxcheckurl=m.chat.su/
4 1 1.82% http://kobe-web.com/search/rank.cgimode=link
5 1 1.82% http://ostravablog.cz/redirect-article.phpurl=https://m.chat.su
6 1 1.82% http://rt.videochat.guru/lelena13
7 1 1.82% http://rt.videochat.guru/sweetambr
8 1 1.82% http://rt.videochat.guru/tags/sucking
9 1 1.82% http://www.ausight.com.au/oscommerce/redirect.phpaction=url
10 1 1.82% http://www.ecodelleaci.it/redirect.aspurl=https://videochat.guru
11 1 1.82% http://www.lakenormannc.com/resources/addyourlink.aspsite=rt.videochat.guru
12 1 1.82% http://www.menuiserie.com/rubriques/redirect.phpurl=https://videochat.guru
13 1 1.82% http://www.micromagic.ru/forum/go.phphttps://videochat.guru
14 1 1.82% http://www.skimtube.com/cgi-bin/atx/out.cgiid=308
15 1 1.82% http://www.xn--dmmsystem-v2a.de/view.htmlaction=parking
16 1 1.82% http://youpregnancy.ru/cgi-bin/redirect.cgiurl=chat.su
17 1 1.82% https://baiyue.one/部落跳转.htmlurl=https://rt.videochat.guru
18 1 1.82% https://lighti.me/gogogo/url=https://chat.su
19 1 1.82% https://m.ok.ru/dkst.cmd=outlinkwarning
20 1 1.82% https://qip.ru/away/noencodeto=https://m.chat.su

Top 15 of 156 Total User Agents
# Hits User Agent
1 751 12.96% ZoominfoBot (zoominfobot at zoominfo dot com)
2 289 4.99% Mozilla/5.0 (compatible; AlphaBot/3.2; +http://alphaseobot.com/bot.html)
3 271 4.68% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/67.0.3396.87 Safari/537.36 OPR/54.0.29
4 268 4.63% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/67.0.3396.87 Safari/537.36 OPR/54.0.2
5 193 3.33% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/66.0.3359.170 Safari/537.36 OPR/53.0.2
6 162 2.80% Mozilla/5.0 (compatible; SemrushBot/6~bl; +http://www.semrush.com/bot.html)
7 153 2.64% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/66.0.3359.170 Safari/537.36 OPR/53.0.
8 143 2.47% Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/6.1; +http://ahrefs.com/robot/)
9 83 1.43% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/67.0.3396.87 Safari/537.36
10 83 1.43% Mozilla/5.0 (compatible; MJ12bot/v1.4.8; http://mj12bot.com/)
11 80 1.38% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/67.0.3396.99 Safari/537.36
12 78 1.35% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/64.0.3282.140 Safari/537.36 Edge/17.1
13 76 1.31% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/68.0.3440.106 Safari/537.36
14 75 1.29% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/68.0.3440.106 Safari/537.36 OPR/55.0.2
15 75 1.29% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/65.0.3325.146 Safari/537.36

Usage by Country for May 2020

Top 9 of 9 Total Countries
# Hits Files KBytes Country
1 5582 96.34% 1808 94.46% 37913 94.97% Unresolved/Unknown
2 141 2.43% 90 4.70% 1841 4.61% Commercial (com)
3 52 0.90% 21 1.10% 111 0.28% Czech Republic
4 11 0.19% 0 0.00% 39 0.10% Network (net)
5 2 0.03% 1 0.05% 4 0.01% Non-Profit (org)
6 2 0.03% 2 0.10% 1 0.00% Brazil
7 2 0.03% 1 0.05% 4 0.01% Seychelles
8 1 0.02% 0 0.00% 4 0.01% Russian Federation
9 1 0.02% 0 0.00% 4 0.01% Slovakia


Generated by Webalizer Version 2.20